DECRET 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància.

 In Aspectes legals i informes institucionals

L’article 26 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, ordena que s’estableixi per reglament l’abast territorial, la composició i el funcionament de les taules territorials d’infància, i també els de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

La Taula Nacional i les taules territorials i locals es configuren com a òrgans col·legiats que tenen l’objectiu de potenciar la coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència i la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament. Aquestes matèries formen part de l’àmbit competencial que estableix l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, de menors i de promoció de les famílies i de la infància.

DESCARREGA

Start typing and press Enter to search